کور پاڼه / واټس اپ ګروپونه

واټس اپ ګروپونه

لطفاً په یوه ګروپ کي ګډون وکړئ !

په تولو ګروپونو کي همدغه یو قسم نشریات کیږي .

هر یوه ګروپ ته چې داخلیدل غواړئ په په نوم يي کلېک وکړئ که هغه ډک وه او داخل نه شوی په بل کلېک وکړئ

فعلاً همدغه څلور ګروپونه جوړ شوي دي که ضرورت وه نور به هم جوړ کړو ان شاءالله

اول ګروپ    دوهم ګروپ    دریم ګروپ   څلورم  ګروپ

 

لطفاً په یوه ګروپ کي ګډون وکړئ ! په تولو ګروپونو کي همدغه یو قسم نشریات کیږي . هر یوه ګروپ ته چې داخلیدل غواړئ په په نوم يي کلېک وکړئ که هغه ډک وه او داخل نه شوی په بل کلېک وکړئ فعلاً همدغه څلور ګروپونه جوړ شوي دي که ضرورت وه نور به هم جوړ کړو ان شاءالله اول ګروپ    دوهم ګروپ    دریم ګروپ   څلورم  ګروپ  

د کتني لپاره مطالب: